Hanuman


Hanuman Mantra

Manojavam Maaroota Toolya Vegam
Jitendriyam Bhoodhimataam Varishtam
Vaatatmajam Vaanar Yookta Mookhyam
Shri Ram Dootam Sharanam Prapadye