Lord Ganesha


Ganesh Mantra

Vakra Tunda Mahaakaarya
Koti Surya Samaprabha
Nirvignwam Kurumedeva
Sarva Karyeshu Sarvadha