Lord Vishnu and Goddess Luxmi


Vishnu Mantra

Santaakaaram Bhoojagashayanam
Padmanaabham Sooreshwaram
Vishwadharam Gaganashadrisham
Meghavarnam Shoobhangam
Lakshmi Kaantam Kamala Nayanam
Yogibhirdhyaan Gamyam
Vande Vishnu Bhawabhaya Haranam
Sarvalokaika Naatham